Skip to content

Kallelse till extra stämma i Navian Tech AB (publ), organisationsnummer 559083–0179

Styrelsen för Navian Tech AB (publ) har härmed glädjen att bjuda in aktieägare i bolaget till ordinarie årsstämma.

Datum: Måndagen, den 29 juni 2024

Tid: klockan 15.00.

Plats: Mötet ska hållas på företagets kontor: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sverige.

 

Rätt att delta och meddelande

En person som önskar delta i mötet, personligen eller genom ombud, måste vara registrerad och införd bolagets aktiebok som hanteras av Navian Tech AB (publ). Senaste registreringsdatum är torsdagen den 22 juli 2024.

 

Anmälan till stämman

Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske skriftligt senast den 24 juli 2024 via post till:

Navian Tech AB (publ)

c/o KG10 i Stockholm, Kungsgatan 8, 111 43, Stockholm, Sverige

Märk kuvertet "Årsstämma i Navian Tech AB 2024"

Det går också bra att anmäla deltagande via e-post till info@naviangroup.com.

 

Anmälan måste inkludera:

 • Aktieägarens namn
 • Personnummer eller organisationsnummer (i det fall aktieägaren är en juridisk person)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • I förekommande fall antalet eventuella biträden, dock högst.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i mötet måste en aktieägare vars aktier är utöver att anmäla sitt deltagande i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i aktieboken senast på registreringsdagen torsdag den 22 juli 2024.

Omregistrering kan vara tillfällig (så kallad röstregistrering), och begäran om sådan röstregistrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner. Röstregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 juli 2024 kommer att införas i aktieboken.

 

Föreslagen dagordning
 1. Föreslagen dagordning

  1. Öppnande av årsstämman.
  2. Val av ordförande för årsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Godkännande av den föreslagna dagordningen.
  6. Beslut om årsstämman har behörigen sammankallats.
  7. Presentation av årsredovisningen och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och revisorernas berättelse om koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.
  8. Beslut om
  • godkännande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  • disponering av bolagets vinster eller förluster enligt balansräkningen som antas av årsstämman; och
  • ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD:n.
  1. Avslutning av årsstämman.

 

Föreslagna beslut:

Punkt 9 b. Fördelning av vinster

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Aktieägarnas rätt till information

Styrelsen och VD:n ska, i det fall en aktieägare så begär och styrelsen anser att det kan göras utan att skada för bolaget, vid årsstämman tillhandahålla information om omständigheter som kan påverka bedömningen av punkter på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets relation till andra företag inom koncernen.

Tillgänglighet av handlingar och övriga frågor

Årsredovisningen, Styrelsens motiverade yttrande enligt kapitel 18, § 4 i aktiebolagslagen, Styrelsens ersättningsrapport enligt kapitel 8, § 53 a i aktiebolagslagen och Revisorns berättelse enligt kapitel 8, § 54 i aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats, navian.com, senast den 14 juni 2024. Handlingarna kan även begäras via e-post genom att så begära via info@naviangroup.com. Handlingarna kan även skickas kostnadsfritt via post till aktieägare som så begär det under förutsättning att bolaget har tillgång och lämnar sin postadress. Information om personer föreslagna som styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats. I övrigt finns fullständiga förslag inkluderade under varje punkt i kallelsen.