Skip to content

Kallelse till ordinarie Årsstämma i Navian Tech AB (publ), organisationsnummer 559083–0179, till

Styrelsen för Navian Tech AB (publ) har härmed glädjen att bjuda in aktieägare i bolaget till ordinarie årsstämma.

Datum: fredagen den 28 juni 2024

Tid: klockan 15.00.

Plats: Mötet ska hållas på företagets kontor: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sverige.

 

Rätt att delta och meddelande

En person som önskar delta i mötet, personligen eller genom ombud, måste vara registrerad och införd bolagets aktiebok som hanteras av Navian Tech AB (publ). Senaste registreringsdatum är torsdagen den 20 juni 2024.

 

Anmälan till stämman

Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske skriftligt senast den 24 juni 2024 via post till:

Navian Tech AB (publ)

c/o KG10 i Stockholm, Kungsgatan 8, 111 43, Stockholm, Sverige

Märk kuvertet "Årsstämma i Navian Tech AB 2024"

Det går också bra att anmäla deltagande via e-post till info@naviangroup.com.

 

Anmälan måste inkludera:

 • Aktieägarens namn
 • Personnummer eller organisationsnummer (i det fall aktieägaren är en juridisk person)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • I förekommande fall antalet eventuella biträden, dock högst.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i mötet måste en aktieägare vars aktier är utöver att anmäla sitt deltagande i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i aktieboken senast på registreringsdagen torsdag den 20 juni 2024.

Omregistrering kan vara tillfällig (så kallad röstregistrering), och begäran om sådan röstregistrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner. Röstregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer att införas i aktieboken.

 

Föreslagen dagordning
 1. Öppnande av årsstämman.
 2. Val av ordförande för årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Godkännande av den föreslagna dagordningen.
 6. Beslut om årsstämman har behörigen sammankallats.
 7. VD anförande.
 8. Presentation av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och revisionsberättelse för koncernredovisningen avseende räkenskapsåret 2023.
 9. Beslut om
  1. godkännande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disponering av bolagets vinster eller förluster enligt balansräkningen som antas av årsstämman; och
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD. 
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och suppleanter.
 13. Fastställande av antalet revisorer och suppleanter.
 14. Val av revisor.
 15. Presentation av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 16. Avslutning av årsstämman.

 

Föreslagna beslut:

Punkt 2. Val av ordförande för årsstämman

Aktieägare som representerar 84,5% procent av det totala antalet röster i bolaget föreslår att Erik Linton utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 3. Förberedelse och godkännande av röstlängd

Den föreslagna röstlängden för godkännande är röstlängden som har sammanställts av Navian Tech AB (publ) på uppdrag av bolaget, baserat på aktieägarregistret för årsstämman, aktieägare som anmält deltagande och är närvarande på årsstämman samt erhållna poströster.

Punkt 9 b. Fördelning av vinster

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och suppleanter

Aktieägare som representerar 84,5% procent av det totala antalet röster i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter.

Punkt 11. Arvoden till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår med stöd av aktieägare som representerar 84,5% procent av det totala antalet röster att arvodet till styrelseledamöter, som inte erhåller lön från något koncernbolag, ska maximalt uppgå till totalt SEK 150 000 för perioden fram till nästa årsstämma, varav SEK 70 000 skall utgå till Ordföranden och SEK 40 000 till var och en av de övriga styrelseledamöterna valda av årsstämman.

Styrelsen föreslår att revisors arvode ska betalas enligt godkänd fakturering.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och suppleanter

Ovan nämnda aktieägare föreslår att Erik Linton, Sergey Kazachenko och Anders Bruzelius omväljs som medlemmar i styrelsen, samt att Erik Linton omväljs som styrelsens ordförande.

Punkt 13 och 14. Beslut om antal revisorer och suppleanter samt val av revisor

Styrelsen föreslår att bolaget ska utse en revisor utan suppleanter och att revisionsfirman RSM Sverige AB ska omväljas som revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Erik Olofsson avses att vara huvudansvarig revisor).

Ovanstående är styrelsens förslag i egenskap av ansvaret för att föreslå revisor då man utför arbetet som annars hanteras av en revisionskommitté. Styrelsen utför de uppgifter som normalt utförs av valberedningen och revisionskommittén.

Antal aktier och röster samt information om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget vid datumet för denna kallelse är 6 384 580, varav 5 396 564 är A-aktier, som vardera ger 10 röster, och 988 016 är B-aktier, som vardera ger en röst, vilket innebär att det totalt finns 54 953 656 röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt till information

Styrelsen och VD:n ska, i det fall en aktieägare så begär och styrelsen anser att det kan göras utan att skada för bolaget, vid årsstämman tillhandahålla information om omständigheter som kan påverka bedömningen av punkter på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets relation till andra företag inom koncernen.

Tillgänglighet av handlingar och övriga frågor

Årsredovisningen, Styrelsens motiverade yttrande enligt kapitel 18, § 4 i aktiebolagslagen, Styrelsens ersättningsrapport enligt kapitel 8, § 53 a i aktiebolagslagen och Revisorns berättelse enligt kapitel 8, § 54 i aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats, navian.com, senast den 14 juni 2024. Handlingarna kan även begäras via e-post genom att så begära via info@naviangroup.com. Handlingarna kan även skickas kostnadsfritt via post till aktieägare som så begär det under förutsättning att bolaget har tillgång och lämnar sin postadress. Information om personer föreslagna som styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats. I övrigt finns fullständiga förslag inkluderade under varje punkt i kallelsen.